flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Введено в дію рішенням

зборів працівників апарату

Михайлівського районного суду

Запорізької області від 09.11.2017 року № 3

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього службового розпорядку державних службовців

Михайлівського районного суду Запорізької області

 

І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців Михайлівського районного суду Запорізької області (далі – працівники), режим роботи, умови перебування працівників апарату та суддів у суді та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівником апарату суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами (конференцією) працівників апарату суду за поданням керівника апарату суду на основі цих правил.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців апарату суду, які працюють у суді, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Працівники апарату суду та судді під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників апарату суду

 1. Працівники апарату суду зобов’язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду, суддів, керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов’язки.

 

 1. Працівники апарату суду мають право на:

 

 1. Працівники апарату суду зобовязані:

 

 1. Працівники апарату суду не мають право передоручати виконання своїх функціональних обов’язків іншим працівникам без відома керівництва суду.

 IV. Робочий час і час відпочинку працівників апарату суду

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. В суді встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

з понеділка по четвер:

у п’ятницю:

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування встановлюється з урахуванням режиму роботи суду.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин: з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. Перерва не включається в робочий час, і може використовуватися на свій розсуд. На цей час працівник апарату суду може відлучатися з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування  (безперервність судового засідання, обов’язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

 1. Відповідно до ст. 73 КЗпП України, напередодні святкових та неробочих днів, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі обліку робочого часу.
 3. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома керівника апарату суду.
 4. За рішенням голови суду або керівника апарату суду працівники апарату суду можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток, відповідно до законодавства України.
 5. Порядок повідомлення про свою відсутність на робочому місці
 6. Працівники суду повідомляють керівника апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 7. У разі недотримання працівниками апарату суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.
 8. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.
 9. Відсутність працівника апарату суду на робочому місці протягом робочого дня без поважної причини, є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбаченої законами України.

VІ. Перебування працівників апарату суду у суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань у зв’язку із службовою необхідністю, працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня, вихідні, святкові та неробочі дні за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду з компенсацією за роботу, відповідно до законодавства України.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. У наказі про чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату суду, їх посада, місце, дата та строк чергування.
 2. Керівник апарату суду, за потреби, може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Чергування працівників апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється і затверджується керівником апарату суду.

 1. За роботу в зазначені вище дні працівникам апарату суду, протягом десяти днів надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.
 2. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час працівників апарату суду – вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Працівники апарату суду – жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІІ. Порядок доведення до відома працівників апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників апарату суду шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці, а також проводити інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки.
 2. Працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду.

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником апарату суду

 1. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником апарату суду та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника апарату суду.

Х. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою або керівником апарату суду.