flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Затверджено та введено в дію рішенням зборів суддів та

працівників апарату Михайлівського районного суду

Запорізької області від 09.11.2017 року № 2

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку суддів та працівників

Михайлівського районного суду Запорізької області

 

1. Загальні положення

 

 1. Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників Михайлівського районного суду Запорізької області (далі Правила) визначають трудовий розпорядок, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни, забезпечення правильної організації праці, ефективного використання робочого часу, підвищення якості та продуктивності праці.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням зазначених правил, вирішуються керівництвом Михайлівського районного суду Запорізької області (далі-керівництво) в межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, - спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

 

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення з

роботи працівників патронатної служби, інших службовців та робітників

 

 1. Працівники патронатної служби, інші службовці та робітники реалізують своє право на працю згідно з Кодексом законів про працю України шляхом укладання трудового договору про роботу в Михайлівському районному суді Запорізької області, за яким працівник зобов’язується виконувати доручену йому роботу, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку для працівників Михайлівського районного суду Запорізької області, а керівництво зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю і угодою сторін.
 2. При прийнятті працівників на роботу до Михайлівського районного суду Запорізької області (далі – суду) ними подаються документи, передбачені чинним законодавством.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну службу», діючого трудового законодавства.

Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

Трудову книжку працівник здає до відділу кадрів у день призначення на посаду.

Усі працівники, які приймаються на посади патронатної служби, іншої служби, під розписку попереджаються про спеціальні обмеження щодо прийняття на посади патронатної служби та її проходження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», ознайомлюються із Загальними правилами поведінки.

Укладення трудового договору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу. У наказі зазначаються назва посади та відповідного структурного підрозділу за штатним розписом, а також умови оплати праці. Цим самим наказом працівникам, які призначаються на посади державних службовців, присвоюється відповідний ранг державного службовця. При встановленні випробувального терміну ранг державного службовця присвоюється за підсумками випробування.

При укладанні трудового договору за угодою сторін може бути обумовлений випробувальний термін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробувальний термін повинна бути включена до наказу про прийняття на роботу.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу,відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

 1. До початку роботи з укладеним трудовим договором адміністрація зобов’язана:
 1. На всіх працівників, які працювали в суді більше п’яти днів, ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством. Працівникам, які приймаються на роботу вперше, трудова книжка оформляється в термін не пізніше після п’яти днів після прийняття на роботу.

З усіма наказами, що стосуються судді та працівника, відповідальний за кадрову роботу та голова суду своєчасно ознайомлює його під розписку.

Усім суддям та працівникам суду ТУ ДСА України в Запорізькій області зобов’язано видавати при виплаті  заробітної плати розрахункові листи.

 1. Припинення трудового договору можливе лише за умов, передбачених чинним законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин (переїзд на нове місце проживання: переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до вищого навчального закладу, неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком, вагітності, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом.

 1. У день звільнення відповідальний за кадрову роботу зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. День звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні права та обов’язки працівників

 

 1. Працівники суду мають право на:

 

 

 1. Усі працівники зобов’язані:

 

 

4. Основні обов’язки керівництва суду

 

Керівник апарату суду:

 

6. Робочий час та його використання. Час відпочинку

 

 1. Для суддів та працівників суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя. Нормальна тривалість робочого часу працівників суду не може перевищувати 40 годин на тиждень.
 2. Встановлюється такий розпорядок роботи суду:

Час початку роботи (понеділок – четвер)

08-00 годин

Час закінчення роботи (понеділок – четвер)

17-00 годин

Час початку роботи (п’ятниця)

08-00 годин

Час закінчення роботи (п’ятниця)

15-45 годин

Час початку перерви для відпочинку і харчування (обідньої перерви)

12-00 годин

Час закінчення перерви для відпочинку і харчування (обідньої перерви)

12-45 годин

 

 1. На передодні святкових та неробочих днів, що визначені ст. 53 КЗпП України, тривалість роботи працівників суду скорочується на одну годину.
 2. Виконання невідкладної та непередбаченої роботи судді та працівники суду зобов’язані за розпорядженням керівництва Михайлівського районного суду в Запорізькій області з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства;
 3. За рішенням керівництва суду судді та працівники можуть бути відкликані з щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається суддям та працівникам суду у будь – який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
 4. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується наказом голови суду і доводиться до відома всіх суддів та працівників. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормального функціонування суду, особистих інтересів працівників та можливостей для їх відпочинку.

 

6. Заохочення працівників суду

 

 1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:
  •         оголошення подяки;
  • нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками суду;
  • представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
  • представлення до відзначення державними нагородами.            
 2. Заохочення працівників суду, які займають посади категорій «Б» і «В» застосовуються керівником державної служби.
 3. Заохочення не застосовуються до працівників протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

 1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом та іншими нормативно – правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівник суду притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом.
 2. Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконання працівником своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно – правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 3. Дисциплінарними проступками є:
 1. Працівник суду не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівництво суду дізналося або мало дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності працівника чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.
 2. До працівників суду застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: