flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом заступника керівника апарату

Михайлівського районного суду Запорізької області

від 14.09.2011 року44-А-К 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Михайлівському районному суді Запорізької області

 

1. Загальні положення

1.1.         Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI.

 

1.2.         Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Михайлівського районного суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Михайлівського районного суду Запорізької області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Михайлівського районного суду Запорізької області;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.         Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.4.         Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Михайлівському районному суді Запорізької області, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5.         Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.

 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Михайлівського районного суду  забезпечується шляхом:

1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)    розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Михайлівського районного  суду Запорізької області;

3)    розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Михайлівського  районного суду Запорізької області;

4)    присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Михайлівському  районному суді;

5)    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Михайлівському районному суді Запорізької області.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном працівниками канцелярії Михайлівського районного суду або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідні працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах забезпечують відповідальні працівники апарату суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду, документів, що зберігаються в архіві суду – керівник апарату суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) – заступник керівника апарату суду;

– про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату суду;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  – керівник апарату суду;

– про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду – керівник апарату суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду;

– про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату – заступник керівника апарату суду;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

– про доступ до судових засідань у суді – судовий розпорядник;

– про прийом громадян у суді – керівник апарату суду;

– про порядок акредитації представників засобів масової інформації, наповнення інформацією веб-сайту суду – керівник апарату суду.

3. Надання публічної інформації про діяльність Михайлівського  районного суду Запорізької області

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується головою суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії Михайлівського районного суду з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до своїх посадових обов’язків головний спеціаліст з інформаційних технологій Михайлівського районного суду здійснює оприлюднення на веб-сайті Михайлівського районного суду інформації, підготовленої працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Михайлівського районного суду підлягають:

1)    інформація про Михайлівський районний суд Запорізької області  і його діяльність:

–       місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону канцелярії;

–       прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Михайлівського районного суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника;

–       розклад роботи та графік прийому громадян;

–       наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

–       порядок звернення до Михайлівського районного суду учасників судового процесу;

2)    правила внутрішнього трудового розпорядку Михайлівського районного суду;

3)    інформація про нормативно-правові засади діяльності Михайлівського районного суду;

4)    інформація, пов’язана з розглядом судових справ у Михайлівського районного суду;

5)    узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

6)    рішення зборів суддів Михайлівського районного суду;

7)    дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8)    відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Михайлівського районного суду;

9)    звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10)       інші відомості про діяльність Михайлівського районного суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Михайлівського районного суду Запорізької області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень.

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:

1)    дані про порядок роботи Михайлівського районного суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Михайлівського районного суду;

2)    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Михайлівського районного суду;

3)    реквізити для сплати державного мита (судового збору) та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

4)    зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5)    заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання;

6)    умови і порядок отримання інформації про діяльність Михайлівського районного суду;

7)    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Михайлівського районного суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у Михайлівського районного суду, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Михайлівського районного суду регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року № 102/765.

3.8. Запитувач має право звернутися до Михайлівського районного суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у керівника апарату суду та його заступника або роздрукувати на офіційному веб-сайті Михайлівського районного суду (додатки 3–5 до цього Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії Михайлівського районного суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).

 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Михайлівського районного суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Михайлівського районного суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в комп’ютерній програмі «Документообіг загальних судів» (далі КП «ДЗС»).

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Михайлівського районного суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх керівнику апарату, а в разі його відсутності – заступнику.

4.4. Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується старшим секретарем суду, в обов’язки якого входить обробка кореспонденції, в КП «ДЗС» (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Михайлівського районного суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються консультанту суду для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ Михайлівського районного суду.

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Михайлівським  районним  судом запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням особи, на яку покладено виконання запиту, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, працівник апарату суду, відповідальний за виконання запиту, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Михайлівського районного суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

5. Порядок надання інформації про діяльність Михайлівського районного суду Запорізької області.

 5.1. Відповідь на запит, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Михайлівського районного суду або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Михайлівського районного суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Михайлівського районного суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду або його заступником.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Михайлівському  районному  суді.

5.5. Апарат Михайлівського районного суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Декретом Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.


 

 


 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.    Не належать до публічної інформації у Михайлівському  районному суді Запорізької області:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Михайлівському  районного суду Запорізької області із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

–         внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Михайлівського  районного суду Запорізької області, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

–         інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

2.            Публічною інформацією з обмеженим доступом у Михайлівському  районному суді Запорізької області є:

1)    конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)    таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3)    службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».


 

 Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

 

ПОРЯДОК

взаємодії Михайлівському районного суду Запорізької області  із представниками засобів масової інформації

 1. Взаємодія Михайлівського районного суду Запорізької області  з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії Михайлівського районного суду Запорізької області  зі ЗМІ покладається на заступника керівника апарату.

3. Відвідування судових засідань Михайлівського районного суду Запорізької області  представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України.

5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового розгляду справи допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Вільнянському районному  суді  Запорізької області  за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання заступником керівника апарату відповідних списків.

8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Михайлівський районний  суд Запорізької області  (прес-конференції та ін.), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Михайлівського районного суду Запорізької області  прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

10. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, керівник апарату суду на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.

11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року № 102/765, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10–20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення особи.

12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює заступник керівника апарату Михайлівського районного суду Запорізької області  .

13. Висвітлення діяльності Михайлівського районного суду Запорізької області  у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

14. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) можуть надаватися відповідальними особами суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Михайлівського районного суду Запорізької області  готують у межах своєї компетенції визначені резолюцією голови суду або його заступника, керівника апарату або його заступника працівники апарату суду.

16. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.


 

 

 Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище/Найменування

юридичної особи, об’єднання громадян

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

Електронна адреса

 

 

 

 

 

Поштова адреса

вулиця, проспект

 

 

будинок, корпус

 

 

квартира

 

 

населений пункт

 

 

область

 

 

район

 

 

індекс

 

 

 

 

Зміст запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

Михайлівський районний суд

                                                                                              Запорізької області

вул. Артезіанська, 6-а

смт. Михайлівка,  72002

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)    

______________ 20__ року                         _________                             ________________

       (дата)                                                                        (підпис)                                                    ( ініціали, прізвище)

 Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Михайлівський районний суд

                                                                                   Запорізької області

вул. Артезіанська, 6-а,

смт. Михайлівка, 72002,

______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати таку інформацію:

 ___________________________________________________________

 Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________

                                                                                                                                      (підпис представника юридичної особи)             

 

______________ 20__ року                         _________                              ________________

 (дата)                                                                                (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Михайлівському районному суді Запорізької області,

затвердженого наказом заступника керівника апарату від 14.09.2011 року № 44-А-К

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Вільнянському районному суді Запорізької області не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Вільнянського районного суду Запорізької області засобами поштового зв’язку або вручені уповноваженій особі канцелярії суду у встановленому порядку.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».